Co se bude dít v parku příští rok?

U příležitosti státního svátku bylo v parku vysazeno 8 nových stromů, jedním z nich byla i lípa republiky a také ambroň věnovaná památce zahradní architekty Kateřiny Tuzarové, která připravila projekt na obnovu parku. Je třeba zdůraznit, že projekt v podobě, jak jej paní Tuzarová připravila, není nedotknutelný. Je podkladem pro diskusi, která dosud neproběhla a proběhne bohužel již bez paní architektky. Základní myšlenka a rozmístění jednotlivých prvků je dle našeho názoru zcela logické. O způsobu realizace konkrétních prvků je však třeba ještě přemýšlet. Příkladem budiž hlavní brána do parku, která by měla být dle paní architektky posunuta blíže k zámku až na samotný roh hospodářských budov. V této otázce nejsme ani my jednotní a výsledek musí vzejít z diskuse po zvážení všech pro a proti.

Kromě další obnovy parku je třeba dbát především na údržbu, jinak přijde veškerá dosud vynaložená energie vniveč. Vzhledem k tomu, že prší stále méně, je třeba nejen nově vysazené stromy pravidelně zalévat. Na konci října proběhlo (zřejmě) poslední velké kácení, neboť hrozilo riziko vývratu některých jedinců, například velkého javoru u zámecké věže.

V letošním roce jsme se nám podařilo zajistit dotaci ve výši 150 tisíc Kč od Ministerstva životního prostředí, která byla letos a v příštím roce použita na péči o stávající stromy. Jde o zásluhu Vlasty Čablové, jejíž nasazení je neuvěřitelné. Spousta třicátníků by jí mohla závidět její energii.

Abychom byli konečně konkrétní:

 • zdravotní, udržovací a bezpečnostní řezy stromů (zejm. jmelí)
 • úprava části parku v západním rohu, což je prostor pro dětské hřiště
 • vyfrézování starých pařezů
 • pravidelná zálivka vysázených stromů, rhododendronů a tisů
 • odstraňování náletových rostlin
 • zakůrování štěpkou nových i stávajících keřů (lepší zadržení vláhy)
 • odvoz  dřeva z pokácených stromů, vyčlenění kusů vhodných pro řezbáře (plánujeme na jaro 2019)
 • provedení „tahové zkoušky“ u dubu červeného, buku červeného, zda nehrozí vývrat či zlomení
 • oprava či nové oplocení parku (ochrana proti okusu zvěří)
 • pořízení nových prvků pro dětské hřiště
 • lavičky, koše, osvětlení, altán…
 • úprava jezírka
 • výsadba nových stromů, listnatých i jehličnatých (určitě zase vyhlásíme možnost přispět na konkrétní strom)

Nyní by se už mělo především sázet a tvořit, věříme, že se nám podaří plán výsadby splnit během dvou tří nejbližších let. Vše záleží na vedení obce, jaké stanoví pro tento a další roky priority pro rozvoj obce, kolik bude v rozpočtu obce na údržbu a obnovu parku vyčleněno peněz a také zda se nám podaří získat nějakou dotaci, například z MAS Moštěnka.

Foto: Prostor v západním rohu parku, který je určen pro dětské hřiště. Staré kmeny slouží jako broukoviště. S ohledem na neutěšený vývoj naší přírody je třeba i v zámeckém parku podporovat biodiverzitu. Dostatek hmyzu znamená dobré prostředí pro ptactvo.