Jaké bude využití zámeckého areálu?

20. 8. 2017: Obec Přílepy se od roku 2007 intenzivně snaží zajistit zámku nové využití. Nejprve to byl projekt na mnohoúčelové středisko rekreace a volnočasových aktivit (ubytování, společenská místnost, dětský koutek, přírodní amfiteátr), který byl zařazen do priorit Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 2007–2013. Žádost však nakonec nebyla úspěšná. Následně bylo vedeno několik jednání s potenciálními investory. S panem Milanem Janků (společnost Domus Facility Alpha / Beta) došla jednání velmi daleko – byla vypracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, investor však před podpisem smlouvy od projektu odstoupil.

2007 – 2009: proběhla oprava střech, které byly v havarijním stavu, a bosovaných (kamínkových) prvků fasády. Opravy byly z převážné části financovány z dotací Zlínského kraje a Ministerstva kultury (cca 700 tis. Kč).

2009: Ing. arch. Jiří Jílek zpracoval vizualizaci urbanistického a architektonického řešení sportovního areálu Podšpitálí – pozemky zakoupila obec v roce 2007, následně byla provedena změna územního plánu a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

2010: byla vypracována předprojektová přípravy studie využití zámku (v rámci projektu regenerace brownfields – nevyužité areály a budovy), celkové náklady na projekt činí 437 tisíc Kč, z toho dotace 80 % nákladů, tedy 346 tisíc Kč a zbývajících 20 % je podíl obce tj. 86 700,– Kč.

2012 – přeložka VN kvůli sportovnímu areálu

2013 – jednání s M. Janků, podpis smlouvy o smlouvě budoucí

2015 – vydání stavebního povolení

2016 – M. Janků odstupuje od smlouvy

Vzhledem k tomu, že jednání s potenciálním investorem byla na velmi dobré cestě, nevyužila obec možnosti podat projekt do výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center z IROP (Integrovaný regionální program), kde nebyly stanoveny téměř žádné podmínky (uzávěrka příjmu žádostí 31. 10. 2016).

V současné době je vyhlášena z IROP výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, kde jsou podmínky mnohem přísnější. Projekt je navíc potřeba podat do 16. listopadu 2017, což je za chvíli. Naštěstí se Z. Novákovi podařilo dohodnout s M. Janků převod stavebního povolení na obec a Ing. arch. Jílek je ochoten znovu přepracovat projekt rekonstrukce zámku dle podmínek této výzvy.

Projekt polyfunkčního komunitního centra musí obsahovat alespoň jednu sociální službu registrovanou dle zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas
  • kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby
  • environmentální služby a podpora jejich využití

Pokud tam bude sídlit také obecní úřad, nelze náklady na úpravu prostor hradit z projektu. Je tedy nejvyšší čas upřesnit, co vše by se v zámku mělo v budoucnu dít.

Více o historii zámku naleznete na: http://zamek.prilepy.cz/

Eva Husáková